Madde 1 – Sözleşmenin Tarafları

SATICI:

deTbiT Mods
Email: info@detbit.net

ALICI:

Müşteri

Madde 2 – Sözleşmenin Konusu

İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcı’ya ait www.detbit.net web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanunu ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. www.detbit.net sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3 – Sözleşme Tarihi

Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan işbu iki nüsha sözleşme alıcı tarafından …. tarihinde imzalanarak kabul edilmiştir.

Madde 4 – Mal veya Hizmetin Teslimi, Sözleşmenin İfa Yeri ve Teslim Şekli

Mal/hizmet, alıcının sitemiz üzeri açmış olduğu profiline dijital olarak teslim edilecektir.

Madde 5 – Alıcının Beyan ve Taahhütleri

Alıcı, Web sitesinde yer alan Sözleşme konusu Malın/Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile paneline teslimatına ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Mal/Hizmet’e ait temel özellikler, Mal/Hizmet’in vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı’nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i paneline teslim aldıktan sonra sipariş işlemi başarıyla gerçekleşmiş olur.

Madde 6 – Satıcı’nın Beyan ve Taahhütleri

Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin okunabilir ve çalışır durumda siparişte belirtilen niteliklere uygun tüm versiyonlara güncellemesiyle teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı mal/hizmet iade işlemlerini dijital ürün kullanıcı panelinden erişimini kaldırarak ondört gün içerisinde alıcıya iadesini gerçekleştirmekle sorumludur.

Madde 7 – Sözleşmeye Konu Olan Mal veya Hizmetin Özellikleri

Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

Madde 8 – Cayma Hakkı

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı Mal/Hizmeti teslim tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir.

Cayma hakkının kullanılması halinde:
a) Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde almış olduğu dijital ürünü info@detbit.net adresine sipariş numarası ile ibraz etmek zorundadır.
b) Cayma hakkının kullanılmasını alıcı takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Mal bedeli Alıcı’ya Alıcı’nın ödediği şekilde iade edilir.

Madde 9 – Temerrüd Hali ve Hukuki Sonuçları

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

Madde 10 – Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

Madde 11 – Bildirimler ve Delil Sözleşmesi

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail ve Discord aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11 (on bir) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, …/…/20… tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.